Genel Şartlar ve Koşullar

 1 Kapsam

 

1.      Bu satış koşulları BGB’nin (Medeni Kanun) Bölüm 310 (1) kapsamında münhasıran girişimciler, kamu hukuku kapsamındaki tüzel kişiler veya kamu hukuku kapsamındaki özel fonlar için geçerlidir. Müşterimizin, satış koşullarımızla çelişen veya bunlardan farklı olan koşullarını yalnızca yazılı olarak verirsek kabul etmiş sayılırız.

2.      Bu satış koşulları, benzer nitelikteki yasal işlemlerle ilgili olduğu sürece, müşteri ile gelecekteki yapılacak olan tüm işler için de geçerlidir.

3.      Münferit durumlarda, müşteri ile yapılan bireysel anlaşmalar (yan anlaşmalar, ilaveler ve değişiklikler dahil) her zaman bu satış koşullarından önceliklidir. Bu tür sözleşmelerin içeriği için - aksi kanıtlara tabi olmak şartı ile-, yazılı bir sözleşme veya yazılı onayımız belirleyici olacaktır.

 

2 Teklif ve Sözleşmenin İmzalanması

 

1. Yükümlülükler

Müşteri, ürünlerin seçimi ve ilgili işlem geliştirmeleri hakkında www.streklam.net üzerinden bir sipariş talebindebulunur ve daha sonra bunlar bir sözleşmeye kaydedilir.

2. Teslimat ve Hizmet kapsamı 

Teslimat miktarında%10'a kadar farklılıklara izin verilir. Müşteri HGB’nin (Ticaret Kanun Hukuku) 377’nci maddesine göre kusurları bildirme yükümlülüğünü yerine getirirse, yalnızca gerçekte teslim edilmesi gereken miktar için belirlenen teslimat fiyatını öder. Aksi durumda%10'a kadar olan fazla teslim edilmiş ürünlerin fiyatı için borçlu olacaktır.

Sözleşme ortağı HGB’nin (Ticaret Kanun Hukuku) 377’nci maddesine göre kusurları bildirme yükümlülüğünü yerine getirirse ve fazladan teslim edilen ürünleri istemiyorsa, bunları ödemek zorunda değildir. Bu durumun kusur bildirme süresi içeresinde BAYFORM şirketine bildirilmesi gerekmektedir. Müşteri fazladan teslim edilen ürünleri BAYFORM şirketine geri vermek ile yükümlüdür. Fazla veya eksik yapılan teslimatlar, ürünleri kabul etmeme veya sözleşmeden geri çekilme hakkını beraberinde getirmez.

Kısmı teslimatlar veya kısmı hizmetler açısından, müşteriler için makul olduğu sürece bizim bu tür Kısmı teslimatlar yapmaya veya kısmi hizmetler vermeye hakkımız bulunmaktadır.

3. Malzemede farklılık hakkı

Renk, malzeme sertliği ve kalınlığı ve tasarım açısından küçük veya önemsiz farklılıklar yapma hakkımız saklıdır. Teslimat ve hizmet maddeleri ile ilgili bilgilerimiz sadece açıklayıcıveya işaretleyici olup,garanti edilen özellikler değillerdir.

 

3 Teslim Edilen Belgeler

 

Siparişin verilmesi ile bağlantılı olarak müşteriye teslim edilen tüm belgeler– elektronik ortamdan olanlar dahil–örneğin hesaplamalar, çizimler vb. üzerinde mülkiyet ve telif haklarımız saklıdır.Müşteriye tarafımızdan açıkça yazılı iznimiz verilmedikçe bu belgeler üçüncü tarafların erişimine sunulamaz.Müşterinin teklifini Madde 2’debelirtilen süreiçeresinde kabul etmezsek, bu belgeler derhal bize iade edilmelidir.

 

4 Fiyatlar ve Ödemeler

 

1.         Aksi yazılı olarak anlaşılmamış ise fiyatlarımız, ambalaj hariç, fabrika çıkışı artı geçerli KDV oranı olarak uygulanır.

2.         Satın alma fiyatının ödemesi sadece arka tarafta bildirilen hesap numarasına yapılır.

3.         Aksi şekilde anlaşılmamış ise, satın alma fiyatı tutarının yarısının, satın alma sözleşmesinin imzalanmasından sonraki 3 iş günü içinde ödenmesi gerekmektedir. Malların tesliminden sonra, kalan miktardaki satın alma fiyatı 7 iş günü içinde ödenmesi gerekmektedir. Gecikme faizi, ilgili taban oranın%8'inden fazlası ile tahsil edilir. Gecikmeden kaynaklanan daha yüksek zarar hakları saklı tutulmaktadır.

4.         Sabit bir fiyat anlaşması yapılmadıkça, sözleşmenin imzalanmasından 3 ay veya daha sonra yapılan teslimatlar için ücretlerdeki değişiklikler, malzeme ve dağıtım maliyetleri nedeniyle makul fiyat değişiklikleri yapma hakkı saklıdır.

 

5 Tutma Hakkı

 

Müşteri, tutma hakkına sadece karşı taraftan olan alacağının sözleşmedeki oranına göre aynı olan miktarlar kadar sahip olacaktır.

 

 

6 Teslimat Süresi

 

1.      Tarafımızdan belirlenen teslimat süresinin başlaması, müşterinin yükümlülüklerinin zamanında ve uygun şekilde yerine getirmesini öngörür. Yerine getirilmemiş bir sözleşmeye itiraz hakkı saklıdır.

2.      Müşteri kabul etmede gecikme yaratırsa veya işbirliği yapmak için diğer yükümlülüklerini hatalı bir şekilde ihlal ederse, ek masraflar da dahil olmak üzere maruz kaldığımız zarar için tazminat talep etme hakkına sahip olacağız. Diğer talephaklarımız saklı tutulmaktadır. Yukarıdaki şartlar yerine getirilirse, müşterinin kabul veya borçlu olarak temerrüde düştüğü anda, ürünün tesadüfen kaybedilmesi veya tesadüfen bozulma riski müşteriye geçecektir.

3.      Kasıtlı olarak veya ağır ihmal nedeniyle neden olmadığımız teslimatta bir gecikme olması durumunda, gecikmeye uğrayan her hafta için toplu ödeme tazminat ödeneğinin bir parçası olarakteslimat değerinin%1'i miktarında, ancak teslimat değerinin%5'inden fazla olmamak şartı ile, sorumlu olacağız.

4.      Teslimatta gecikme olması nedeniyle müşterinin diğer yasal talepleri ve hakları etkilenmez.

 

 7 Sevkiyat Sırasında Riskin Devredilmesi

 

Ürünlerin müşterinin talebi üzerine müşteriye gönderilmesi halinde, ürünlerin müşteriye gönderilmesi ile birlikte, en geç fabrikadan / depodan çıkışları yapıldığında, ürünlerin tesadüfen kaybolma veya tesadüfen bozulma riski müşteriye geçer. Bu, ürünlerin üretim yerinden gönderilip gönderilmediğine veya navlun maliyetlerini kimin taşıdığına bakılmaksızın geçerlidir.

 

8 Mülkiyet Hakkı

 

1.         Teslimat sözleşmesinden meydana gelen tüm talepler tam olarak ödenene kadar teslim edilen ürünün mülkiyet hakkını saklı tutmaktayız. Bu, her seferinde açıkça ifade etmiyor olsak bile, gelecekteki tüm teslimatlar için de geçerlidir. Müşteri sözleşmeye aykırı davranışlarda bulunursa satın alınan ürünü geri alma hakkına sahibiz.

 

2.         Mülkiyetin henüz müşteriye geçmediği durumlarda, teslim edilen ürünehaciz gelirse veya üçüncü tarafların müdahalelerine tabi olursa, müşterininbunu derhal yazılı olarak bize bildirmesi gerekir. Üçüncü taraf, ZPO’nun (Sivil Mahkemeler Kanunu) 771’inci maddesine göre davanın adli ve mahkeme harici masrafları için bize geri ödeme yapılmazsa, müşteri maruz kaldığımız zarardan sorumlu olacaktır.

 

 

9 Garanti ve Kusur Bildirimi / Rücu / Üretici Tarafından Rücu

 

1.      Müşterinin garanti haklarını kullanabilmesi için, müşteri HGB’nin 377’nci maddesine göreyükümlü olduğu denetim ve bildirim yükümlülükleriniyerine getirmiş olması gerekir.

2.      Kusur ve zarar talepleri müşterimize teslim ettiğimiz ürünlerin tesliminden 12 ay sonra zaman aşamasına uğrar.Kullanıcı tarafından kasıtlı veya ihmalkar bir kullanıma dayanan, kasıtlı ve ağır ihmal durumunda ve yaşam, beden ve sağlığa zarar gelmesi durumunda tazminat talepleri için yasal süreler geçerlidir.

Ürünler iade edilmeden önce bizim onayımızın alınması gerekmektedir.

3.      Alınan tüm dikkatlere rağmen, teslim edilen ürünlerde riskin geçtiği anda mevcut olan bir kusur tespit edilirse, kusurun bize zamanında bildirilmesi halindeürünleri onaracağız veya yedek ürünleriteslim edeceğiz. Bize her daim kusuru makul bir süre içinde onarma fırsatı için süre verilmelidir. Rücu iddiaları yukarıdaki düzenlemeden etkilenmez.

4.      Sonraki yapılan hizmet başarısız olursa, müşteri- herhangi bir hasar talebine bakılmaksızın- sözleşmeden çekilebilir veya ödeme bedelinde indirim yapabilir.

5.      Sözleşmede ön görülmeyen ve kararlaştırılan kalitedeönemsiz bir farklılık varsa, sadece yanlış veya ihmalkar kullanımdan, uygun olmayan ekipman veya özel dış etkiler nedeniyle risk aktarılmasından sonra meydana gelen önemsiz bir hasarda, doğal aşınma ve yıpranma veya hasar gibi zararlardan meydana gelen kusurlar için talep hakları mevcut değildir, Müşteri veya üçüncü taraflar uygun olmayan onarım çalışmaları veya değişiklikler yaparlarsa, bunlar ve bunun sonuçları için herhangi bir kusur zarar hakkı talep edilemez.

6.      Eğer tarafımızca teslim edilmesi gereken ürünler, asıl kullanım amacına uygun olmadıkça,daha sonra müşterinin şubesinden farklı bir yere teslim edilecekse, özellikle nakliye, yol, işçilik ve malzeme maliyetleri olmak üzere yapılan ek hizmet masrafları için hak talep edilemez.

 

10 Diğer Hususlar

 

1.      Bu sözleşme ve taraflar arasındaki tüm hukuki ilişkiler, Birleşmiş Milletler Satış Sözleşmesi(CISG) hariç tutularak Federal Almanya Cumhuriyeti veya Federal İtalya yasalarına tabidir.

2.      Eğer sipariş onayında aksi haller belirtilmedi ise, bu sözleşmeden doğan tüm anlaşmazlıklar için hizmet ve münhasır yargı yeri bizim şirket merkezimizin yeridir.

3.      Bu sözleşmeyi yerine getirmek için taraflar arasında gerekli tüm anlaşmalar bu sözleşmede yazılı olarak düzenlenmiştir.

 

11 Veri Koruma

 

BAYFORM müşterinin kişisel verilerini işlerken, veri koruma düzenlemelerinin, özellikle DSGVO ve BDSG'nin normlarını ve diğer ilgili yasal normlarıdikkate alacaktır. Sadece verilecek bir hizmeti için gerekli olan veriler işlenecektir. Kişisel veriler gizli tutulur. Bu bilgiler sadece sözleşmenin yerine getirilmesi için kesinlikle gerekliyse üçüncü taraflara aktarılacaktır. Daha fazla ayrıntı için lütfen gizlilik politikamıza bakınız.

 

12 Bölünebilirlik Maddesi

 

Bu genel hüküm ve koşulların münferit hükümleri tamamen veya kısmen etkisiz hale gelirse veya bir boşluk içeriyorsa, kalan hükümlerin geçerliliği bu durumdan etkilenmeyecektir.

 

BAYFORM

 

Şikayetlerinize ilişkin işlemler, genellikle iki üç iş günü sürer. Lütfen bunun için BAYFORM daki bireysel danışmanınıza başvuru yapınız.Bize aynı zamanda E-Posta adresi olan info@bayform.com.tr adresinden veya Faks numarası +90 (850) 885 0 677 üzerinden ulaşabilirsiniz.